Blog

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HomeMadeSpekkoeken

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Definities

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 7 – De prijs

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 – Klachtenregeling

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: HomeMadeSpekkoeken

Vestigingsadres: Van Neercasselstraat 1b, 6851 BR te Huissen

Telefoonnummer: Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur op het telefoonnummer: 06-41214405

E-mailadres: homemade-spekkoeken@hotmail.com

KvK-nummer: 69400237

IBAN-nummer: NL88 RABO 0321 8081 93

 

2 – Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen de desbetreffende definitie verstaan:

 1. Consument: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand afsluit met de ondernemer, i.e. HomeMadeSpekkoeken;
 2. Ondernemer: De natuurlijke dan wel rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 3. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de ondernemer dan wel de consument in staat stelt om informatie en persoonsgegevens, betreffende de consument, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Dit gebeurt conform de algemene verordening persoonsgegevens;
 4. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Overeenkomst op afstand: Een vorm van overeenkomsten sluiten waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem, voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken van communicatie op afstand;
 6. Technieken voor communicatie: Een middel dat kan worden aangehaald voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de ondernemer en de consument zich gelijktijdig in dezelfde ruimte bevinden;
 7. Algemene voorwaarden: De voorwaarden waar de ondernemer aan onderhevig is.

 

3 – Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen bestelling en overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument;
 2. Voordat de overeenkomst op afstand kan worden afgesloten wordt de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument. Indien dit niet mogelijk is wordt de consument op de hoogte gesteld dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer op te vragen zijn en zo spoedig mogelijk kosteloos doorgestuurd zullen worden;
 3. Indien naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van artikel 5 – De overeenkomst te raadplegen. Conform dit artikel kan de consument zich in het geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is;
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk nietig zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de voorwaarden die op het moment van afsluiten van de desbetreffende overeenkomst golden gehanteerd worden. Indien dit onmogelijk is zal getracht worden, in overleg, de betreffende bepaling zodanig aan te passen dat deze de strekking van het oorspronkelijk zo veel mogelijk benaderd;
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;
 6. Onduidelijkheden betreffende de uitleg dan wel inhoud van één of meerdere bepalingen dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

4 – Het aanbod

 1. Indien een bepaald aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft dan wel onder bepaalde voorwaarden geschiedt, zal dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld worden;
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen op elk moment;
 3. Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige beschrijving betreffende de aangeboden producten en/of diensten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer afbeeldingen gebruikt betreffende een weergave van de aangeboden producten betreft dit een algemene weergave. Kennelijke vergissingen dan wel fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
 4. Alle gebruikte afbeeldingen, specificaties en gegevens betreffende het aanbod zullen worden behandeld als indicatie en zijn geen aanleiding tot schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst;
 5. Gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten, met dien verstande dat de ondernemer een ambachtelijk product levert dat per stuk uniek is. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten verbonden zijn aan het aanvaarden van een overeenkomst betreffende het aanbod. Deze informatie betreft:

 

 • De prijs inclusief belastingen;
 • Eventuele extra kosten betreffende verzending;
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • De wijze van betaling, aflevering en verdere uitvoering van de overeenkomst;
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • Of de overeenkomst, na totstandkoming, wordt gearchiveerd, en op welke wijze deze door de consument te raadplegen is;
 • De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem verstrekte gegevens van controleren en indien gewenst herstellen;
 • En de gedragscodes waaraan de consument zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de ondernemer en consument komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft benaderd, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd is de consument in zijn/haar recht de overeenkomst te ontbinden;
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij hierbij voor een veilige omgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;
 4. Indien de ondernemer niet in staat is de overeenkomst te voltrekken, is zijn gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

6 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer heeft het herroepingsrecht van de consument uitgesloten vanwege de korte houdbaarheid van het aangeboden product en het feit dat een bestelling maatwerk is;
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

 • Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig met de specificaties van de consument;
 • Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Die snel kunnen verouderen of bederven;
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Voor losse kranten en tijdschriften;
 • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
 • Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermeldde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;
 2. Prijsverhogingen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn enkel toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 3. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst zijn enkel toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

 • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 • De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 1. De prijzen van de producten en/of diensten die zijn weergegeven in het aanbod betreffen prijzen inclusief btw;
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten zal de ondernemer geen aansprakelijkheid aanvaarden en is zij niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

8 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften betreffende de overeenkomst. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in de het product geschikt is voor ander gebruik dan regulier;
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden;
 3. Bij eventuele gebreken of eventuele verkeerde levering van producten dient gehandeld te worden krachtens de klachtenregeling;
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de houdbaarheidstermijn. De ondernemer is echter in geen omstandigheid verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing betreffende het gebruik of de toepassing van de aangeboden producten;
 5. De garantie geldt niet indien:

 

 • De consument de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld en daarmee in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking aanwezig zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard van de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestelling van producten;
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt;
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid vier van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen binnen de overeengekomen leveringstijd uitvoeren. Dit betreft een streeftermijn van twee tot drie werkdagen. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één werkdag nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft hierbij geen recht op een schadevergoeding. Overschrijding van een termijn door de ondernemer geeft de consument tevens geen recht op een schadevergoeding;
 4. In het geval van ontbinding conform lid drie van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen;
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijk en begrijpbare wijze worden gemeld dat de levering een vervangend artikel betreft. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer;
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

10 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzeggingstermijn van uiterlijk één maand;
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, zal niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd.

 

11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling;
 2. De consument heeft de plicht onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
 3. In het geval van wanbetaling door de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

12 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure;
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven dagen, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer;
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien een klacht een voorzienbare langere verwerkerstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft;
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverd producten vervangen.

 

13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland;
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing op eventuele geschillen.

 

14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele zijn van de consument en dienen schriftelijk te worden vastgesteld dan wel op een wijze dat deze op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Homemadespekkoeken